Roco 7500070 – Elektrolokomotive ES 64 U2-100, HUPAC

Roco 7500070 – Elektrolokomotive ES 64 U2-100, HUPAC